Телекабел онлайн Телекабел онлайн MultiscreenTV     EPG     SPEED TEST

За Телекабел АД

"ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ"

«Телекабел» АД изпълнява проект по договор № BG05M9OP001-1.008-1188-С01 «Повишаване качеството на работните места в Телекабел АД»

На 18.05.2017 година «Телекабел» АД подписа с Министерство на труда и социалната политика договор за изпълнение с № BG05M9OP001-1.008-1188-С01 и стартира изпълнението на проект «Повишаване качеството на работните места в Телекабел АД» по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Общата цел на проекта е да се подобри работната среда в Телекабел АД, чрез въвеждане на ефективни форми за организация на труда и управлението на човешките ресурси и осигуряване на добри и безопасни условия на труд.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

- Да се намали броя на трудови злополуки и професионални заболявания чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите;
- Да се оптимизират работните условия чрез закупуване на колективни средства за защита и изграждане на климатична и вентилационна система за установени рискове свързани с влошен микроклимат, вредни емисии, риск от падане, риск на опоро-двигателния апарат и зрението;
- Да се подобри политиката по здраве и безопасност в компанията и културата при полагане на труд чрез придобиване на стандарт за безопасни условия на труд - OHS7AS 18001 и провеждане на обучения за специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
- Да се повиши мотивацията и удовлетвореността на заетите чрез въвеждане на гъвкави форми на заетост и по този начин удължаване на професионалния живот на по-възрастните служители;
- Да се подобри качеството на живот и труд в предприятието за хората с увреждания - чрез улесняване на достъпа на тези лица

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

Проектът е на обща стойност 211 075.90 лева, от които 179 414.51 лева европейско и 31 661.39 лева национално съфинансиране

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проектът е с продължителност 18 месеца и ще бъде изпълнен в периода от 18 май 2017 година до 18 ноември 2018 година.
Повече информация, може да намерите на Единния информационен портал: www.eufunds.bg

"ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР 3ТММ-02-26/20.10.2011"
"ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР BG161PO003-2.1.13-0393 C0001/27.07.2012г."

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Информация за сключен договор КСТ ООД

Архив

"ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР BG161PO003-1.1.07-0458-C0001/21.12.2013 г

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
Процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”

Информация за проект
"Подкрепа за придобиване на права за ползване на иновативен софтуер от „Телекабел“ АД“

Архив

„ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР BG16RFOP002-2.001-1291-C01"

„Телекабел“ АД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-1291-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Проект BG16RFOP002-2.001-1291 има за цел да подобри капацитета за предоставяне на телекомуникационни и далекосъобщителни услуги, както и експортния потенциал на "Телекабел" АД чрез инвестиция в ново и високотехнологично оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския пазар и да излезе на международния.
В резултат от успешното изпълнение на проекта „Телекабел“ АД очаква да постигне следните резултати:
- по-висока производителност за предлагане на фиксирани телефонни услуги в следствие на внедрени нови технологии и оптимизирани производствени процеси;
- подобрен капацитет на компанията за предлагане на фиксирани телефонни услуги и разширяване на фирмената дейност до нови 3 000 абоната на телефонни услуги, чрез закупуване на високотехнологично софтуерно и хардуерно оборудване.
- разнообразен асортимент на предлаганите далекосъобщителни услуги на национално, местно и регионално ниво, чрез придобиване на технологична възможност за масово предлагане на продукта „телефония през VoIP“ и пакетни услуги, включващи Интернет, телевизия и телефон.
- подобрено качеството на предлаганата телефонна услуга, чрез увеличаване на скоростта на пренос и значително подобряване на нивата на сигурност на услугата SLA/Service Level Agreement/.
Проект „Подобряване на производствения капацитет на "Телекабел" АД чрез инвестиция за разширяване на обхвата на предлаганата фиксирана телефонна услуга“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 1 648 400,00 лв., от които 840 684,00 лв. европейско и 148 356,00 лв. национално съфинансиране.
-------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.001-1291 „Подобряване на производствения капацитет на "Телекабел" АД чрез инвестиция за разширяване на обхвата на предлаганата фиксирана телефонна услуга“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Телекабел АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


"ОБЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР BG16RFOP002-2.001-1291-C01"
Документация по процедура за избор на изпълнител/и с Публична покана в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1291-C01 "Подобряване на производствения капацитет на "Телекабел" АД чрез инвестиция за разширяване на обхвата на предлаганата фиксирана телефонна услуга"
Краен срок за подаване на оферти: 27.08.2016 г. през портал ИСУН 2020.

1.Публична покана

2.Изисквания към офертите

3.Методика за оценка

4. Договор с изпълнител по позиция 01 и 02

5. Договор с изпълнител по позиция 03

6. Оферта

7. Декларация по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.

8. Бланка за попълване на Оферта

9. Бланка за попълване на Декларация по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.

"ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ТЕЛЕКАБЕЛ АД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"


Публична покана на Телекабел АД в изпълнение на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси"

22 Декември 2017

Телекабел АД обявява процедура за „Избор на изпълнител за доставка на ЛПС и специално работно облекло в Телекабел АД“ с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на специално работно облекло;
Обособена позиция 2: Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/;

в изпълнение на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Процедурата се обявява във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1188 „Повишаване качеството на работните места в Телекабел АД ”

Краен срок за подаване на оферти: 29.12.2017 г. през портал ИСУН 2020.

Поканата и документацията за участие може да бъде свалена от тук или на адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.

дизайн и поддръжка от seedot.com